Polityka Prywatności

Polityka prywatności i cookie strony internetowej oraz aplikacji webowej.

Wchodzi w życie 1.12.2021 r.

I. DEFINICJE

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą„); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem ….

Aplikacja webowa – oprogramowanie przeznaczone dla Użytkowników. Zakres funkcjonalności Aplikacji webowej dostępnej dla danego Użytkownika zależny jest od wybranego przez niego rodzaju subskrypcji;

Rejestracja – proces założenie Konta w Aplikacji webowej polegający na wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza Rejestracji lub inny sposób (np. za pomocą serwisu facebook lub Google itp.);

Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji webowej w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto dla siebie jako przedsiębiorcy;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);

Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

Polityka – niniejsza polityka prywatności;

Cookies – małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych i zapisywane lokalnie w pamięci przeglądarki Użytkownika. Informacje zawarte w danym pliku Cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze Użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w plikach Cookies strona „wie”, w jaki sposób korzysta z niej Użytkownik i może odpowiednio dostosować wyświetlane mu treści lub zaoferować pomoc;Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

WEDO – We Do Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie  (20-231) przy ul. Gospodarczej 26, wpisaną wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806452, REGON: 384494177, NIP: 9462692178 e-mail: iod@wedobots.pl

Odwiedzający – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Danych osobowych Odwiedzających zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej oraz Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji webowej jest WEDO.
 2. WEDO przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników i Odwiedzających.
 3. Użytkownik przy Rejestracji może wyrazić odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania Danych osobowych i komunikacji elektronicznej w innych celach nich wykonanie umowy zawartej z WEDO.
 1. WEDO nie gromadzi w sposób świadomy Danych osobowych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym w szczególności dzieci poniżej 13 roku życia). W razie wątpliwości, rodzice lub opiekunowie proszeni są o kontakt pod adresem e-mail: iod@wedobots.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, Ustawy i innymi właściwymi przepisami prawa.
 3. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników lub Odwiedzających oraz dane gromadzone automatycznie wykorzystywane są jedynie do celów wskazanych w niniejszej Polityce. WEDO dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony Danych osobowych.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHDane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

udzielonej uprzednio WEDO przez Użytkownika podczas Rejestracji zgody, o której mowa w przepisie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w tym szczególności w celach marketingowych;

w związku z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy WEDO, a Użytkownikiem, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

przepisów prawa, z których wynika obowiązek ciążący na WEDO zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

prawnie uzasadnionego interesu WEDO, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

IV. CELE, ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

WEDO przetwarza Dane osobowe w następujących celach: 

zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Aplikacji webowej przez Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest korzystanie przez Użytkownika z jej funkcjonalności  – wówczas Dane osobowe niezbędne są do realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

marketingu towarów lub usług własnych – wówczas przetwarzanie Danych osobowych odbywać się będzie w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu WEDO, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

spełnienia przez WEDO obowiązków nałożonych właściwymi przepisami prawa – wówczas przetwarzanie Danych osobowych w tym celu odbywać się będzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

analityki i statystyki umożliwiających rozwój Serwisu internetowego – wówczas przetwarzanie Danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji prawnie uzasadnionego interesu WEDO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe powierzane są na podstawie stosownej umowy wyłącznie podmiotom trzecim współpracującym z WEDO, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej Polityce. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez następujący okres:

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Aplikacji webowej przez Użytkownika – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń;

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu towarów lub usług własnych – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;

Dane osobowe przetwarzane w celu spełnienia przez WEDO obowiązków nałożonych właściwymi przepisami prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

Dane osobowe przetwarzane w calu analityki i statystyki umożliwiających rozwój Serwisu internetowego lub Aplikacji webowej – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA LUB ODWIEDZAJĄCEGO

Użytkownikom lub Odwiedzającym przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem Danych osobowych przez WEDO, tj. prawo do:

dostępu do swoich Danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii;

żądania sprostowania Danych osobowych;

usunięcia Danych osobowych (w tym prawo do bycia zapomnianym);

wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane adresowe wskazane są poniżej:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

tel.: 22 531-03-00

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 • ograniczenia przetwarzania Danych osobowych;
 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Danych osobowych.
 • Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, to wówczas Użytkownik lub Odwiedzający ma prawo do:
  • wycofania zgody;
  • przenoszenia Danych osobowych.
 • W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z WEDO za pośrednictwem poczty lub e-mail pod adresem: iod@wedobots.pl

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

 • Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na podstawie stosownych umów z WEDO, wyłącznie jednak w celach wskazanych powyżej, w tym m.in. podmiotom świadczącym na rzecz WEDO usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami WEDO.
 • Poza powyżej wskazanymi podmiotami Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie stosownych przepisów prawa. WEDO dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem nieupoważnionym podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów trzecich mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

VIII. PLIKI COOKIES

 • WEDO wykorzystuje na Stronie internetowej następujące rodzaje plików Cookies:
  • Techniczne pliki Cookies – wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej, w tym m.in. w celu:
   1. Optymalizacji Strony internetowej w celu lepszego działania z konkretną przeglądarką internetową lub urządzeniem, z których najczęściej korzystają Użytkownicy;
   2. Zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania Strony internetowej;
   3. Zapamiętania wyrażonych przez odwiedzających na Stronie internetowej zgód;
   4. Utrzymania rozpoczętej sesji;
  • Analityczne pliki Cookies – wykorzystywane są w celu ulepszenia funkcjonowania Strony Internetowej, pomiaru (bez identyfikacji Danych osobowych) skuteczności działań marketingowych podejmowanych przez WEDO oraz analizy ruchu sieciowego Użytkowników w celu zrozumienia sposobu, w jaki korzystają oni ze Strony internetowej. W przypadku tego rodzaju plików Cookies WEDO wykorzystuje narzędzia udostępniane przez serwis Google, tj. m.in. Google Analytics. Więcej informacji na temat narzędzi udostępnianych przez Google znaleźć można na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://analytics.google.com/analytics/;
  • Marketingowe pliki Cookies – wykorzystywane są w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na Stronie internetowej, jak i w sieciach reklamowych partnerów WEDO. 
  • Ponadto, WEDO wykorzystuje również następujące rodzaje plików Cookies, tj.:
   • Cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika lub Odwiedzającego aż do opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
   • Cookies stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika lub Odwiedzającego przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
  • Przy pomocy plików Cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach lub Odwiedzających, służące do poprawy wygody korzystania ze Strony internetowej oraz lepszego dopasowania wyświetlanych reklam.
  • Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies. Jeśli jednak Użytkownik lub Odwiedzający nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies przez Stronę internetową może zmienić ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej. Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików Cookies przez Stronę internetową może utrudnić lub w pełni uniemożliwić korzystanie z niej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE i BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

 1. WEDO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika i Odwiedzających, stosując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych.
 2. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak również niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy na korzystanie z Serwisu internetowego oraz realizacji pozostałych celów wskazanych w niniejszej Polityce. Zgoda na przetwarzanie nie musi być udzielona w celu korzystania z usług WEDO. 

24/7 Sprzedaż
i Obsługa Klienta Online.

Wzrost sprzedaży i Satysfakcji Twoich Klientów.